Studijní programy 

Strukturované studium architektury je na FAST VUT v Brně koncipováno jako čtyřleté bakalářské a dvouleté magisterské s vloženou odbornou praxí.

Bakalářský studijní program B3503 „Architektura pozemních staveb“ je vymezen předpokládaným postavením absolventa na trhu práce, čemuž odpovídá i skladba povinných a povinně volitelných předmětů. Semestrální studijní plány jsou sestaveny jako základní a univerzální profesní vzdělání založené na vyváženém poměru teoretických a aplikovaných disciplín architektonických, výtvarných i inženýrských. Hlavním prostředkem výuky je ateliérová tvorba (cca 27% objemu výuky), syntetizující získané poznatky v projektech širokého spektra stavebních druhů. Specifikem programu je důraz na nové předměty související s kvalitní realizací staveb. Odborná praxe zařazená v závěru studia je významnou součástí úplného bakalářského vzdělání. Absolventovi umožňuje získat nejzákladnější poznatky o reálných hospodářských, procedurálních a právních vztazích souvisejících s výkonem povolání, včetně povědomí o zodpovědnosti vůči profesi, zaměstnavateli i klientovi.
Podmínkou přijetí ke studiu jsou standardní talentové zkoušky, testy z matematiky a deskriptivní geometrie a odborná rozprava.

Významným přínosem v nabízených možnostech studia architektury je navazující magisterský studijní program N3504 „Architektura a rozvoj sídel“. Reaguje na změny ve výkonu povolání architekta, ke kterým dochází jak v zahraničí, tak na domácí půdě. Doplňuje zatím neuspokojené požadavky na rozšiřující se nároky profesní kvalifikace. Zmnožuje škálu studia architektury o dosud nenabízené disciplíny, zejména ze společenskovědních a ekonomických oborů. Profil absolventa je dán jedním ze zaměření studijního programu, které si uchazeč volí na začátku studia. Může to být Architektura, Management architektury, nebo Prostorové plánování.

Absolvent zaměření Architektura je schopen zpracovat architektonický návrh provozně náročných objektů nebo souborů staveb a zároveň zajistit dohled nad jejich kvalitní realizací. Je připravován pro autorizaci u České komory architektů a následně pro vedení architektonické kanceláře.

Absolvent zaměření Management architektury je připravován zastoupit klienta ve všech fázích předprojektové, projektové a realizační činnosti související se zhotovením stavebního díla. Jeho uplatnění je především u kontraktorských firem zajišťujících realizaci staveb od počátečního konceptu až po kolaudační řízení.

Absolvent zaměření Prostorové plánování je připravován zejména pro působení ve státní správě. Je schopen řídit rozvoj sídelních útvarů jak z hlediska technicko ekonomického, tak z hledisek environmentálních i estetických. Je seznámen s prací s evropskými i domácími veřejnými fondy. Jeho uplatnění je především v útvarech územního rozvoje obcí a krajů, případně ve vysoce kvalifikované práci pro stavební úřady.

Zejména zaměření Management architektury a Prostorové plánování představují kvalifikaci, kterou zatím nenabízí žádná z českých škol architektury. Jedná se o osobitý příspěvek Fakulty stavební VUT v Brně v národních i evropských souvislostech.